تمدن ایران زمین

تاریخ از نظر من

 تاریخ چیست؟

تاریخ یعنی گذشته.یعنی پیشینه.یعنی سرگذشت.تاریخ سلسله اعمال و وقایع و حوادث قابل ذکر است

تا ریخ از روز خلقت آدم شکل گرفت و روز به روز به صعود رسید

با شناخت تاریخ می توان به آنچه بر بشر گذشته است پی برد

تاریخ یک پدیده ساکن و خاموش نیست. تاریخ یک رودی است در حال حرکت که از حوادث و پیشامد ها و تغییرات به دست انسان پدید آمده است

تاریخ مجموعه ای از جشنها ، جنگ ها ، شکستها ، پیروزی ها ، آبادیها ، ویرانی ها ، دست آورد های علوم و فنون ، علم هوا فضا ، فلسفه ، حکمت ، مذهب و دلاور مردی ها است

تاریخ در زمانی که انسان نوشتن را آموخت به اوج خود رسید

ما دارای تاریخ مدون بشری هستیم

انسان های بزرگی در طول قرن ها وجود داشته اند و تلاش های زیادی کرده اند که بی ثمر نبوده و به موفقیت های تحسین برانگیزی دست یافته اند

انسان سازنده و هوشیار ، خدا کارانه در راه خیر و سعادت همنوع خود گام برداشته و برای رسیدن به اهداف ، رنج های فراوانی را به جان خریده است

ما تمام حقایق را از زبان تاریخ می شنویم که سندی است گویا و پایدار
 

یاد آوری نام کوروش کبیر که تاریخ به ما شناسانده و ما به داشتنش افتخار میکنیم ، می تواند گویای این مسئله باشد

هر کشوری با تاریخ خود شکل میگیرد و به وجود می آید

باید کوشید ، از تاریخ و کشور خود دفاع کرد

تاریخ فراموش شدنی نیست ، باید آن را دهان به دهان و نسل به نسل رواج دهیم

به امید روزی که همه تاریخ کشور خود را بشناسند