تمدن ایران زمین

حیران

آخرین یادگار هنری زنده یاد خسرو شکیبایی

خسرو شکیبایی در دل ها زنده است

چطور ممکن است خسرو شکیبایی با کارهای متنوع و خوبش با صدای بی نظیر و گرمش از یاد برود

 

 


وقتی او لین بار تبلیغ حیران را دیدم و واژه آخرین یادگار ، دلم می خواست همون جا روی زمین بنشینم و زار بزنم

بغض گلویم را گرفته بود

فیلم را خریدم و به خانه آمدم

وقتی رسیدم خونه بدون حرف رفتم تو اتاق و کمی گریه کردم

وقتی کمی آرام تر شدم بیرون آمدم و نشستم به تماشای فیلم

با دیدن فیلم داغ دلم تازه شد

با دیدن پشت صحنه آتش گرفتم

آقای شکیبایی :

من امیدوارم کار بعدی ، کار بعدی ، رول بی اندازه کوچک هم اگر باشه من در خدمت شما باشم و چیز یاد بگیرم

باشنیدن آخرین حرف در آخرین کار دوباره بارانی شدم و باریدم

فقط میتونم بگم زود رفت