تمدن ایران زمین

جشن خوردادگان

سلام

روز خورداد از ماه خورداد برابر با 4 خورداد

خورداد نام چهارمیا روز از ماه خورداد است.

این واژه که در اوستا به صورت هئوروتات آمده نام یکی از امشاسپندان است که رسایی و کمال معنی می دهد.

نیاکان ما روز خورداد از ماه خرداد را جشن می گرفتند و در این روز به سرچشمه ها و رودخانه ها و کنار دریا ها می رفتند / نیایش خداوند به جا می آوردند و اهورا مزدا را ستایش می کردند.

 بعد از نیایش جشن خورداد گان را گرامی می دارند و به شادمانی می پردازند.