تمدن ایران زمین

خلیج فارس

روز ملی خلیج همیشه فارس مبارک

10 اردیبهشت روز ملی خلیج فارس 

امروز روز ملی خلیج فارس است

امروز را به تمام ایرانیان تبریک میگم

مهم نیست کی هستی

مهم نیست کجا هستی

مهم این است که ایرانی هستی

به خودتون افتخار کنید چون ایرانی هستید