تمدن ایران زمین

فروردین گان

روز 19 فروردین چه روزی است؟

 سوال

روز 19 فروردین روز فروردین گان یا فرودگ نام دارد.

هوراتشویقهورا 

در گاهشمار ایرانیان باستان هرگاه که نام روز با نام ماه برابر می شد جشنی مربوط به همان ماه را می گرفتند.

علاوه بر این که این جشن برابر روز فروردین با ماه فروردین می باشد جشن بزرگ داشت روان درگذشتگان نیز هست.

در این روز ایرانیان به آرامگاه ها رفته و به روان آنها نیایش می کردند.