تمدن ایران زمین

مرداد

ناتالی

سلام به تمام دوستانم حالواحوالتون چطوره؟امیدوارم خوب باشید.

ببخشیدکه انقدر دیر شد آخه هم پرشین بلاگ مشکل داشت  هم می خواستم این آپ با همه آپ هام

متفاوت باشد.

هوای تازه

پنجره ای درمرزشب وروز بازشد

ومرغ افسانه ازآن بیرون پرید.

میان بیداری وخواب

پرتاب شده بود.

بیراههء فضا را پیمود،

چرخی زد

وکنارمردابی به زمین نشست.

تپش هایش با مرداب آویخت،

مرداب کم کم زیبا شد.

گیاهی دران رویید،

گیاهی تاریک وزیبا.

مرغ افسانه سینهء خود را شکافت:

تهی درونش شبیه گیاهی بود.

شکاف سینه اش را با پرها پوشاند.

وجودش تلخ شد:

خلوت شفافش کدرشده بود.

چرا آمد؟

ازروی زمین پرکشید،

بیراهه ای را پیمود

وازپنجره ای به درون رفت.

مرد،آنجابود.

انتظاری دررگ هایش صدا می کرد.

مرغ افسانه ازپنجره فرود آمد،

سینهء اورا شکافت

به درون رفت.

درونش تاریک وزیبا شده بود.

به روح خطا شباهت داشت.

شکاف سینه را با پیراهن خود پوشاند،

درفضا به پرواز آمد

واتاق را درروشنی اضطراب تنها گذاشت.

 

                                                                                                  سهراب سپهری

داغ داغ

ایمان قیاسی:سلوکی ورادان را که دیدم،خجالت کشیدم

 

مهمترین ساخته مساله برسرراه مجوزسنتوری،حضور محسن چاوشی دراین فیلم به عنوان خواننده بود.

روزی که چاوشی برای خواندن ترانه های سنتوری انتخاب شد،سرازپا نمی شناخت.اوخیلی خوشحال بودکه درفیلمی

که کارگردانش مهرجویی است حضور خواهد داشت وهم اینکه شاید به واسته حضور درسینما،بعدازدوسال مجوز بگیرد

اماتمام این ها آزرویی بیش نبود.بخواطر آهنگ هایی که چند ماه قبل غیرمجاز پخش شده بودبه اومجوز ندادند.هدود

نیمه دوم خردادماه تهیه کنندگان سنتوری قید صدای چاوشی رازدن تاهرچه زود ترمجوز نمایش فیلمشان را بگیرند.

داریش مهرجویی:سنتوری نسبت به نسخه ای که در جشنواره فجر به نمایش درآمد،نه تنها سانسر نشده بلکه دو،سه

دقیقه هم به آن اضافه شده.عده ای ازمهرجویی پرسیدند:ترانه های فیلم باهمان صدای چاوشی هستند یا عوضش کردید؟

مهرجویی درپاسخ گفت:خودرادان می خواند،اما با این دستگاه های کامپیوتری صدایش را تغییر دادیم وبه صدای چاوشی

نزدیکش کردیم.بااین دست گاه ها همه جورکاری میشه کرد.

راز ها

1- ابراهیم شیبانی کارگردان ((زهرعسل)) و((صحنه جرم،ورود ممنوع)) همان پسر

جوانی است که در((زیرپوست شهر)) باگلاب آدینهوفروتن هم بازی بود.اودر22

سالگی زهرعسل را ساخت تا جوان ترین کارگردان فیلم های بلند سینمای ایران شود.

2- امین زندگانی ومینا لاکانی چندسال با یکدیگر زندگی مشترک داشتند اما سپس جدا

شدند وبه همین دلیل دیگردرهیچ پرژه ای کنارهم قدار نمی گیرن.

فال هندی

تیر

 

 

روزگار پرچالشی خواهید داشت. برای رسیدن به هرهدف خود با موانعی روبه رومی شوید.

درزمینه مسائل عاطفی ممکن است ناگهان تب تان فروکش کند.درنتیجه باید مراقب با شید.

توجه اطرافیان به شما زیاد خواهد شد که دلایل خاص خود را خواهد داشت.افرادی که به

فکر سود جویی هستند زیاد آرامش نخواهند داشت. شاید با توفان هایی درزندگی خود

روبه رو شوید که تنها با حفظ خونسردی وآرامش به آن ها غلبه می کنید. قیاسی سال گذشته تا آستانه بازی درنقش اصلی فیلم ((سنتوری)) پیش رفت.

اوازجانب محمدرضاشریفی نیا به مهرجویی معرفی شد.تیپ ایمان دقیقا همانی

بود که مهرجویی برای نقش علی به دنبالش بود.کارگردان بعد ازتست قیاسی

وقتی فهمید اودرموسیقی فعالیت می کند،علاقه بیشتری به استفاده ازاوپیداکرد

واز ایمان خواست که موهایش را بلند نکه دارد.قیاسی:بهنظرهمه چیز جور

شده بود بارها بهدفترآقای مهرجویی رفتم وآقای شریفی نیا هم تقریبا هرروز

به من امید می دادن.یک روزکه به دفتررفته بودم،محمدسلوکی را دیدم.محمد را

ازقبل می شناختم وقتی شنیدم وقتی شنیدم او برای نقش علی انتخاب شده،تعجب کردم.

چندروزبعد هم رادان آمد وقرارداد بست وکارش را شروع کرد وبه این ترتیب آقای

مهرجویی وشریفی نیا برای آن که به خودکشی فکر نکنم،یک نقش فرعی در سنتوری را به را به من سپردن.

راستش رابخواهید وفتی محمدوبهرام رادیدم خجالت کشیدم چون آنها دربازی به مراتب قوی تر از من هستند. رادان رسمن خواننده شد

سرانجام هشتم خرداد 86((سنتوری))آخرین ساخته داریوش محر جویی پروانه نمایش گرفت.