تمدن ایران زمین

کوروش

ناتالی

سلام

سلام به تمام دوستانم حال واحوالتون چطوره؟

امیدوارم خوب باشید.

امتحانات از راه رسید و بازم سرم شلوغه و نمیتونم زیاد بنویسم

انشالله آپ بعدی از خجالتتون درمیام 

هوای تازه

ای ساقی گلچهره، دراین صبح دل انگیز

لبریزبده جام مرا شادی جمشید.

هرجا که گلی خندد، بادوست بخندید.

هرگه که بهارآید با عشق بجوشید.

 

داغ داغ

فریدون مشیری 

کورش آسوده بخواب !!!!!!!!!!!!

با اقدامات سیاسی کورش بنیانگذارسلسله هخامنشی پاسارگاد درسال 550 پیش ازمیلاد آغازمی شود.  

 بعد ها با انتقال مرکزیت سیاسی به دست داریش اول، شوش درقالب یک کاخ بزرگ با معماری آجرلعابداربه نقش حیوانات اساطیری ونگهبانان وگل وبرگها یتزیینی به وجود آمد. همکاری اساسی ایرانیان، سومریان، بابلیان، آشوریان، هیت ها،مصریان ویونانیان وبا بهره برداری ازعناصرتزیینی وهنرهایی ازقبیل حجاری ومجسمه سازی برای ساخت وپرداخت حیوانات افسانه ای وردیف نظامیان، ملیت های تخت حکومت هخامنشیان ونمایندگان ملل مختلف، شکل گرفته ونمایان شده است.هنرایرانی دوره هخاونشی ترکیبی عالی واستثنایی ازبسیاری عناصرمربوط به فرهنگ های ایرانی، یونانی، آشوری،مصری، ایونی وسکایی است.تخت جمشید بدون شک یکی ازمعتبرترین بناهای تاریخی ایران است.درزمان پسرداریوش، خسایارشای اول،سردرورودی تخت جمشید وتالار هدیش برپاشدوطرح بنای تالارصدستون ریخته شد.

ازجمله امتیازات مهم تخت جمشید آن است که براساس هزاران لوح کوچک گلی به زبان ایلامی که درتخت جمشید پیدا شده است،همه کارگرانی که آنجا کار می کردند،مزدمی گرفتندوازوجود بردگان برای ساختمان آن استفاده نشده است.

خزانه دارکل مزدهمه را به سرکارگران ویژه می پرداخت وازوی رسید می گرفت.اگربخواهیم با اندازه های امروزی بسنجیم، مزد هرمردی درماه با اندکی بیش ازبهای دوگوسفند برابربوده است. درحال حاضر هزاران لوح درگنجینه موزه ملی ایران نگهداری می شود که هنوزخوانده نشده است که درصورت خوانده شدن، افق های تازه ای برهنرومعماری وتمدن هخامنشی وتخت جمشید خواهد گشود.

 

فال اقبال

اردیبهشت

 

طالع اگرمدد کند دامش آورد به کف

گربکشم زهی طرب وربکشد زهی شرف

بخت واقبال تاکنون با تو یار نبوده است.فکرمی کنی که اگر با این همه تلاش وکوشش که از خودت نشان می دهی برای رسیدن به آرزوهایت طبعا" بایدشانس واقبال نیز با تو همراه باشد،ولی اینگونه نبوده است. به تومژ‍ده می دهم که دراین ماه جدید شانس با تویارخواهد بود وتو به خواسته هایت نزدیک تر می شوی. به کسی روی آورده ای که ازتوگریزان است این مساله باعث رنجش توشده است فکرنکن به هرکس که توعلاقه مند می شوی لزوما" باید اونیزهمانگونه نسبت به توپایبند باشد. دلگیری ات ازشخصی باعث شده تا کینه ورزی کنی. دست ازکینه بکش وبه جای آن گل محبت بکار.ازخدابخواه به جای دلگیری وتلافی کردن کمی بیشتر گذشت عنایت کند. اگر صبورترازگذشته عمل کنی، این ماه، ماه بسیارخوبی برای تو خواهد بود.

خرداد

ای آفتاب آینه دارجمال تو

مشک سیاه مجمره گردان خال تو

خوبی های زیادی دروجودتوبه ودیعه گذاشته شده است وهمین باعث شده که خیلی ها پیوند عاطفی با تو برقرار کنند.به خودت به خاطراین مساله مغرورنشو.باید فکروتفکروبرقرارکردن عدالت بیشتردراموروکارهابتوانی یک نوع تعادل درزندگی ات ومسیرکاری ات برقرارکنی. ازمدتی قبل سررشته خیلی ازکارها ازدستان توخارج شده است ونمی توانی درست وبه موقع تصمیم گیری وبرنامه ریزی کنی. کسی ازراه می رسد وتورا با دنیای دیگری آشناخواهد کرد. گول وعده های اورا نخور. دربرابراین دنیا تمام مسوولیت ها روی شانه های کوچک توگذاشته نشده است که به خاطرآن تا این اندازه خودت را دربرابردیگران مسوول ومقید احساس می کنی. کمی آرام بگیر. امسال،سالی است که تو بیشترازگذشته به آرامش نیازداری واین ماه،نخستین ماهی است که باید به استقبال آرامش بروی.