تمدن ایران زمین

سپندارمزگان مبارک

سلام

سپندارمزگان روز عشق ایرانی 29 بهمن مبارک

 

کاش مجنون بود تا لیلی اش را در آغوش گیرد
کاش مجنون بود تا لیلی بگودید : من مجنونم من پس چرا به تو می گویند مجنون
کاش مجنون از لیلی دور نبود
کاش لیلی فاصله مکانی را نمیدید
کاش لیلی فاصله دل خود تا دل مجنون را میدید و میفهمید چقدر به مجنون نزدیک است
کاش نزدیکی دل برای لیلی کافی بود
کاش لیلی نیازمند نزدیکی جسم نبود
کاش رو کاشتم ولی سبز نشد

هادا