تمدن ایران زمین

جشن بهمن گان

سلام

روز وهمن از ماه بهمن برابر با 26 دی ماه

بهمن یا وهومن که از واژه وهومنه در اوستا گرفته شده ، منش نیک و اندیشه پاک معنی می دهد

در گاه شماری سی روزه زرتشتیان ، دومین روز از هر ماه وهمن است که پس از روز اورمزد قرار دارد

 بهمن ، یکی از امشاسپندان یا به عبارت دیگر یکی از فروزه ها و صفات اهورامزدا است در گاتاهای اشو زرتشت ، بسیار به این واژه بر می خوریم و در واقع زرتشت پیامبر ایرانی برای دریافت پیام های اهورایی از وهمن یاری می گیرد. وهمن یعنی اندیشه و خرد خدا دادی

بنابراین اشو زرتشت پیام های الهامی خویش را به وسیله خرد مقدس و نیک اهورا داده در یافت می کرد. در تاریخ گذشته ، این جشن را بهمنجه نیز می نامیدند

ولی اطلاعی ناچیز از چگونگی برگزاری این جشن در روزگار پیش در دست است

اکنون زرتشتیان همچون جشن های متاهیانه دیگر ، جشن بهمنگان را نیز پاس می دارند و با گردهمایی و نیایش در آتشکده و نیایشگاه ها ، آن را جشن می گیرند و در سخنرانی ها خود آرزوی پدیدار شدن اندیشه نیک در بینش انسان می کنند. سپس همچون جشن های دیگر ، به شادی و سرور می پردازند